U r g e n t

U r g e n t

U R G E N T
TORNADO is recruiting volunteers for the home games!
Game sheet, announcements, music, timekeeping ...
Please contact nscheier@pt.lu
 
TORNADO recrute des volontaires pour les matchs à domicile (feuille de match, micro, musique, chrono ...)
Contactez nscheier@pt.lu
 
TORNADO sicht Bénévolen als Hellef bei den Hémmatcher (Spillbericht, Mikro, Musik, Chrono...)
Mellen ënner nscheier@pt.lu
 
Merci - thank you👍